Maak je eigen unieke kadoAlgemeen

1. Op alle door en of aan verkoper, hierna te noemen Sign-It, gedane aanbiedingen met Sign-It gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Sign-It, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door Sign-It schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle door Sign-It gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig juist te bewijzen.
3. De door Sign-It vermelde prijzen van zowel producten als mede diensten zijn inclusief 19% btw en gelden af Arnhem tenzij anders vermeldt.
4. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten en vrachten e.d. is Sign-It gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.Sign-It zal deze verhoging schriftelijk melden waarna Koper 7 dagen recht heeft om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
5. Zonder uitdrukkelijke bevestiging van de directie van Sign-It is Sign-It niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.

Copyright en gebruik van logo en beeldmerken

1. Sign-It gaat er vanuit dat een ieder die een order plaatst waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo of beeldmerk.
2. Sign-It zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo of beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de koper.
3. Sign-It is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door klanten bestelde logos of beeldmerken.
4. Sign-It maakt enkel en alleen kaarten / afbeeldingen waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de klant.

Orders

1. Het plaatsen van een order is bindend.
2. Bij het plaatsen van een order bent u zich bewust van onze algemene voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd.
3. Orders kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn of geincasseerd zijn.
4. Orders kunnen niet worden geretourneerd. Dit omdat iedere order maatwerk is.
5. Orders kunnen en mogen alleen geplaatst worden door personen ouder dan 18 jaar. Indien een order geplaatst wordt door een persoon jonger dan 18 jaar, dienen de ouders / verzorgers hiervan op de hoogte gesteld te zijn door de besteller. Er wordt vanuit gegaan dat een geplaatste order aan deze voorwaarden voldoet en Sign-It is der halve niet aansprakelijk indien een order geplaatst wordt onder valse voorwenselen.
6. Bij het plaatsen van een order bent u in het bezit van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van een eventueel logo of beeldmerk dat in uw bestelling verwerkt moet worden.

Levering

1. Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
2. Wij streven naar een levertijd van 3 werkdagen. De maximale wettelijke levertijd bedraagt 30 dagen. Mocht Sign-It niet kunnen voldoen aan deze maximale levertijd, dan zal de koper hiervan op de hoogte worden gesteld om zodoende een nieuwe levertijd af te spreken. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de nieuwe levertijd, dan kan de koper de bestelling ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden in dit geval binnen 30 dagen teruggestort.
3. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens Sign-It op te schorten.
4. Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt im- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Sign-It, is Sign-It gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
5. Af te leveren zaken reizen indien nodig voor rekening en risico van de koper, tenzij levering franco en inclusief verzekering is overeengekomen.

Recht van Retour

Consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald.De kosten voor het retour zenden van het product zijn voor rekening van de consument.
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

Reklame en garantie

1. Bestelde artikelen worden speciaal op maat gemaakt en kunnen der halve niet geretourneerd worden zonder toestemming van Sign-It.
2. Klachten betreffende uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk, dan wel anders overeengekomen aan Sign-It gemeld te worden, onder opgave van aard en omvang van de klachten. Klachten betreffende overige gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk, dan wel anders overeengekomen met Sign-It gemeld te worden onder opgave van aard en omvang van de klachten.
3. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4. Koper is verplicht om voor garantie in aanmerking komende zaken franco aan Sign-It te verzenden, dan wel bij Sign-It aan te bieden.

Aansprakelijkheid

1. Op alle ontwerpen die Sign-It maakt, kunnen geen rechten worden ontleend en zijn slechts bij benadering. Bestelde producten worden enkel volgens specificaties van de klant gemaakt en niet op basis van het ontwerp van Sign-It. Daarom dient de klant ook duidelijk aan te geven wat de specificaties van het ontwerp zijn.
2. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Sign-It en behoudens hetgeen waartoe Sign-It op grond van garantie gehouden mocht zijn, is Sign-It niet gehouden tot vergoeding van schaden welke aard en oorzaak ook, ook niet indien schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Sign-It en door Sign-It bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Sign-It is te allen tijde beperkt tot het door Sign-It, met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Sign-It beperkt tot de factuurwaarde van de schadetoebrengende zaak, exclusief btw.
4. Koper is gehouden Sign-It te vrijwaren van aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door Sign-It geleverde zaken en of diensten.

Betaling

1. Levering van producten, en voor geleverde diensten vinden uitsluitend a contant, per bank vooruit of dmv een eenmalige automatische incasso plaats, of ideal, dan wel op een andere wijze schriftelijk overeengekomen met Sign-It.
2. Indien betaling plaatsvindt door aan de koper toegezonden facturen, dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Verrekening is niet toegestaan.
3. Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd, welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
4. Wanneer Sign-It een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van de koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan Sign-It verschuldigd, met een absoluut minimum van 75,00 exclusief btw.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Sign-It aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Sign-It tot dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Sign-It ter zake de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Sign-It verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Sign-It op koper wegens tekort schieten door koper in nakoming van zijn verbintenis jegens Sign-It heeft voldaan.
Ontbinding Indien:
a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens Sign-It niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surceance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surceance van betaling verkeert.
c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.

Toepasselijkheid en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement Arnhem.

Aansprakelijkheid:

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door Sign-It gecreeerde internetsite en/of paginas de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. Sign-It is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Sign-It gecreeerde site en/of paginas. Sign-It wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De site is bestemd voor het verstrekken van informatie van de gebruiker. Sign-It geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Sign-it uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Sign-It zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Sign-It is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Sign-It aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Sign-It is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Het is niet toegestaan deze website te framen. Sign-It acht zich dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op een website die is gelinkt van of naar deze website. Alle afmetingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken. De woordmerken, afbeeldingen en logo

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en bedrukking. Bekijk ook onze algemene voorwaarden.